ចុះឈ្មោះក្លាយជាសមាជិក

Premium

ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់គ្រប់ទាំងមុខងាររបស់ខ្មែរខដ ចូលមើលមេរៀនភ្លេង និង ទាញយកឯកសារមេរៀនផ្សេងៗ

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះចំណាយត្រឹមតែ

$3.00/month

$7.00/month ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

Help: 098 405 722

Free

$0.00/month

 • Download Chords & Scales
 • Create and manager songbooks
 • Submit & Edit chord chart
 • Access all premium courses & lessons
 • វីដេអូមេរៀនគុណភាពកំរិត HD
 • No time limit
 • អាចធ្វើការបោះពុម្ភ (Print) បទខ្មែរទាំងអស់បាន
 • អាចជ្រើសរើសប្តូរតុង និង ដាក់ capo​ បានគ្រប់បទ
 • ទាញយកឯកសារមេរៀន sheetmusic, tabs និង Midi
 • ស្ទើសុំខដបទចម្រៀង និង ណោតភ្លេង
 • មិនមានផ្ទាំងពានិជ្ជកម្មរំខាន (Ads free)

Premium

$3.00/month

 • Download Chords & Scales
 • Create and manager songbooks
 • Submit & Edit chord chart
 • Access all premium courses lessons
 • វីដេអូមេរៀនគុណភាពកំរិត HD
 • No time limit
 • អាចធ្វើការបោះពុម្ភ (Print) បទខ្មែរទាំងអស់បាន
 • អាចជ្រើសរើសប្តូរតុង និង ដាក់ capo​ បានគ្រប់បទ
 • ទាញយកឯកសារមេរៀន sheetmusic, tabs និង Midi
 • ស្នើសុំខដបទចម្រៀង និង ណោតភ្លេង
 • មិនមានផ្ទាំងពានិជ្ជកម្មរំខាន (Ads free)