• គន្លឹះក្នុងការរៀនលេងហ្គីតារ៍ខដ

  • Instructor: richardhan
  • Sections: 2
  • Lessons: 3
  • Mar 07, 2018 | Category: Guitar | 605 views

Course Description

បើនិយាយពីខដហ្គីតារ័ (guitar chords) គឺមានរហូតដល់រាប់រយរាប់ពាន់ខដ  ពិតប្រាកដណាស់វាជាការពិបាកណាស់សម្រាប់អ្នករៀនលេងហ្គីតារ៍បើយើងចងចាំខដទាំងនោះ ប៉ុន្តែវាមែនជាការចាំបាច់ក្នុងការចេះលេងឬស្គាល់ខដទាំងអស់នោះទេ ។ ដើម្បីលេងហ្គីតារ៍បានល្អយើងត្រូវស្គាល់តែខដសំខាន់ៗមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ។ នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យស្គាល់ខដសំខាន់ៗមួយចំនួន (open chords )ហៅថាខដបើក និង រៀនពីរបៀបចាប់ទម្រង់បាខដ (Barre Chords) ជាទម្រង់ខដដែលអាចរំកិលបាន ហើយជាទម្រង់ខដដ៏សំខាន់ដែរអ្នកលេងហ្គីតារ៍ចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ ។ សូមចុចមើលវីឌីអូមេរៀនខាងក្រោម៖

Curriculum For This Course

Subscribe to our youtube channel