• មេរៀនហ្គីតារ៍ថ្នាក់ដំបូង (មិនអានណោតភ្លេង)

  • Instructor: richardhan
  • Sections: 3
  • Lessons: 24
  • Feb 20, 2018 | Category: Guitar | 2908 views

Course Description

តើអ្នកកំពុងចង់ចេះលេងហ្គីតារ៍មែនទេ? តើអ្នកកំពុងស្វែងរកសាលាភ្លេងបង្រៀនលេងហ្គីតារ៍ online ដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់អ្នកមែនទេ?  នេះគឺវគ្គសិក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកមិនចេះលេងហ្គីតារ៍សោះហើយមានបំណងចេះលេងវា ។ ដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់សូមចូលមើលវីឌីអូមេរៀនខាក្រោម៖

 

Curriculum For This Course

Subscribe to our youtube channel